Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v spomin na vse delavce, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje.

Le ta spodbuja preprečevanje nezgod pri delu in poklicnih bolezni po vsem svetu. Letošnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu se osredotoča na krepitev socialnega dialoga v smeri kulture varnosti in zdravja.

Na državni ravni naj bi se vlade zavezale, da bodo gradile, vzdrževale preventivo na področju varnosti in zdravja ter izboljševale zdravstveno stanje zaposlenih. Tako bo zagotovljeno, da bo varnost in zdravje obravnavano kot prednostna naloga v posameznih nacionalnih programih. Poskrbeti je potrebno za ustrezna sredstva za povečanje splošne ozaveščenosti o varnosti in zdravju pri delu, znanju o nevarnostih in tveganjih ter razumevanju njihovega preprečevanja in nadzora.

S socialnim dialogom tristranske komponente aktivno sodelujejo v vseh fazah procesov odločanja o varnosti in zdravju pri delu.

Socialni dialog naj tako prispeva k:
• izboljšanju politik in strategij VZD;
• boljšemu upravljanju lastnikov ter posodobitvi objektov;
• omogočanje njegovega hitrejšega in učinkovitejšega izvajanja.

Na ravni podjetij pa je podana zaveza za uskladitev navodil s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Ravno tako naj se sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu vnesejo v vse vodstvene strukture podjetji.

Samo s spremembo kulture bodo možni pozitivni trendi kulture varnosti in zdravja pri delu! VZD mora veljati za temeljno vrednoto podjetja, vključeno v vsak vidik poslovanja podjetja. Odprta komunikacija in dialog mora temeljiti na zaupanju in vzajemnem spoštovanju! Aktivna vloga vodstvenega kadra v podjetjih pa naj  zagotovi in omogoči sodelovanje vseh struktur zaposlenih v ukrepih za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu!

Vljudno vas vabimo tudi, da si na portalu Varnost in zdravje pri delu (http://www.osha.mddsz.gov.si/) preberete tudi njihov prispevek ob priložnosti letošnjega svetovnega dneva varnosti in zdravja pri delu.