O zbornici

O Zbornici

Varnosti in zdravja pri delu

Varnost in zdravje pri delu je pojem velikih razsežnosti, saj obsega vrsto aktivnosti delovnega mesta v vseh fazah od načrtovanja in uporabe do razgradnje, s ciljem zagotoviti delavcu varno in zdravo delo v vsej njegovi delovni dobi. Nevarnost lahko obstaja ne glede na to, kje delamo. Kazalniki slabega upravljanja varnosti in zdravja pri delu so poškodbe pri delu, poklicne bolezni in druge okvare zdravja povezane z delom. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa poskrbimo za to, da se ne ponovi. Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam. Večina ljudi velik del svojega dragocenega aktivnega življenja preživi na delu, zato je pomembno, kako sta na delovnem mestu zagotovljena varnost in zdravje. Nenehne spremembe v svetu dela, nove tehnologije, novi materiali, nova in nastajajoča tveganja,… zahtevajo permanentno spremljanje in razvijanje stoke varnosti in zdravja pri delu.   Učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu drastično zmanjšuje tveganja za poškodbe pri delu, poklicne bolezni in obolenja v zvezi z delom. Strokovni delavci varnosti in zdravja pri delu so strokovna podpora delodajalcem pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.
Zavedajoč se pomena varnosti in zdravja delavcev pri delu, se inženirji varnosti in zdravja pri delu in ostali strokovni delavci ter pooblaščeni zdravniki – specialisti medicine dela, ki delamo na omenjenem področju, povezujemo v poklicno združenje, organizirano v Zbornico varnosti in zdravja pri delu.

Zbornica varnosti in zdravja pri delu z ravnanjem svojih članov prispeva svoj delež k večjemu vzpodbujanju in izvajanju ustrezne ravni varnosti in zdravja pri delu v gospodarskih družbah, javnih zavodih in drugih organizacijah in ustanovah.

Ustanovljena je na podlagi 49. člena takratnega Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS 1999) dne 29.11.2000.

Zbornica VZD

si prizadeva

Postavljanju pogojev za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu.
Izvedbi in podeljevanju strokovnih izpitov iz varnosti in zdravja pri delu.
Podeljevanju dovoljenj za delo s področja varnosti in zdravja pri delu.

Glavne dejavnosti

 • Sodelovanje s MDDSZ pri pripravi pravnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • Sodelovanje v Svetu za varnost in zdravje pri MDDSZ,
 • Sodelovanje v Nacionalni mreži za  sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA)
 • Informiranje članstva o novostih na področju varnosti in zdravja pri delu  
 • Usposabljanja/seminarji za strokovne delavce varnosti pri delu in izvajalce medicine dela
 • Usposabljanja za koordinatorje za zagotavljanje varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (K1 – koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta, K2- koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta)
 • Strokovna mnenja in odgovori (novice)
 • Izdelava navodil za varno in zdravo delo 
 • Izdelava metodologij in navodil za izvajanje strokovnih nalog 
 • Priprava in izdelava Obrazcev (Knjiga ukrepov za varno delo)
 • Sodelovanje z drugimi institucijami projektih na področju varnosti in zdravja pri delu 
 • Raziskave na področju varnosti in zdravja pi delu 
 • Sodelovanje FKKT – Oddelek, za kemijsko inženirstvo in tehniško varnost.
 • Razno

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.