O zbornici

Vodstvo

Ciril Štern
Mandat: 2023 -

»Ciril Štern je magister inženir tehniške varnosti. Svojo kariero začel kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu pri zunanji strokovni službi, nato pa tekom kariere deloval v različnih podjetjih kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu. Del svoje kariere je bil tudi vodja varnosti in zdravja pri delu za jugovzhodno Evropo pri svetovno znanem proizvajalcu gradbenih materialov. Nazadnje je deloval kot direktor večjega tima strokovnih delavcev, kjer je uspešno vodil ekipo pri razvoju in izvajanju najboljših praks varnosti in zdravja pri delu.

Trenutno deluje kot samostojen svetovalec, kjer svoje izkušnje in znanje uporablja za podporo organizacijam pri izboljšanju njihovih praks varnosti in zdravja pri delu. S prilagojenimi rešitvami in naprednimi pristopi k upravljanju tveganj v delovnem okolju, ter pomaga organizacijam ustvariti varno in zdravo delovno okolje ter s tem prispeva k njihovemu uspehu.«

Janez Balantič, mag. okolj. ved
Mandat: 2021 – feb. 2023

Janez Balantič je član Inženirske zbornice Slovenije ter pooblaščeni inženir in odgovorni projektant za študije-elaborate varstva pri delu za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in odgovorni nadzornik za enako vrsto objektov ter pooblaščeni inženir in odgovorni projektant za projektiranje požarne varnosti za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in odgovorni nadzornik za enako vrsto objektov.
Od leta 2017 je član Upravnega odbora sekcije Tehnologov pri Inženirski zbornici Slovenije.
Opravil je strokovne izpite iz varstva pri delu (splošni in posebni del), varstva pred požarom v Republiki Sloveniji in posebni strokovni izpit s področja varstva pred požarom za vodjo ekipe za izdelavo požarne ogroženosti na področju Republike Hrvaške.
Od leta 2005 je koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta, od leta 2006 dalje potrjeni izdelovalec elaboratov o eksplozijski ogroženosti s strani Elektrotehniške zveze Slovenije.

Janez Fabijan, var. inž.
Mandat: 2012-2021

Po zaključenem študiju na VTVŠ v Ljubljani se je  v letu 1982 zaposlil v takratnem Gumarskem in kemičnem podjetju Sava Kranj, kot strokovni delavec varnosti pri delu. Opravil je strokovne izpite iz področja varnosti pri delu, varstva pred požarom in varstva pred ionizirajočimi sevanji. Organizacijske spremembe v podjetju kjer je bil  zaposlen so narekovale izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu in varstva pred požarom še v drugih dejavnostih in sicer v trgovski, gostinski in turistični, zdraviliški, tekstilni,  komunalni in gradbeni dejavnosti. Opravil je strokovni izpit za koordinatorja varnosti in zdravja pri delu  v pripravljalni fazi projekta in  koordinatorja varnosti in zdravja pri delu v fazi izvajanja projekta. Od leta 2000 je vodil področje varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varovanje okolja, varovanje premoženja v takratni Poslovni Skupini Sava in kasneje do zaključka delovne kariere v skupini Trelleborg Slovenija. Nekaj let je bil direktor invalidskega podjetja Sava Medical in storitve. V  skupini, kjer izvajal strokovne naloge varnosti pri delu so v letu 2000 prejeli nagrado Fundacije  Avgusta Kuharja za izjemne dosežke.  Za strokovne dosežke je s strokovna skupina,  ki jo je vodil skupaj z družbo Savatech v letu 2007 in Treme Radenci v letu 2008 prejela nacionalno priznanje za dobro prakso na področju varnost in zdravja pri delu. V veliko priznanje pa si šteje tudi pridobitev Evropskih nagrad za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu in sicer v letu 2008 in 2009.
Največji dosežki na področju varnosti in zdravja pri delu v delovnem okolju, kjer je izvajala strokovna dela varnosti in zdravja pri delu skupina pod njegovim vodstvom, pa so izboljšanje delovnih pogojev, visoka ozaveščenost zaposlenih o pomenu varnosti in zdravja pri delu, visoka varnostna kultura, nenehne tehnične izboljšave,itd., vse to pa se rezultira v drastičnem zmanjšanju pogostosti  in resnosti delovnih nezgod s poškodbami pri delu.
V delovanje strokovnih združenj se je aktivno vključil v letu 2000, ko je postal predsednik Društva varnostnih inženirjev Gorenjske, ki ga je vodil 16 let, v letu 2008 je prevzel vodenje Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, ki jo je vodil 2. mandata in sicer do leta 2012, ko je prevzel mesto predsednika Zbornice varnosti in zdravja pri delu.
Začetek mandatnega obdobja je označila polna uveljavitev novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1  in nekaterih podzakonskih predpisov, ki so se predvsem nanašali na strokovne delavce varnosti pri delu. Stroka varnosti in zdravja pri delu je v postopku priprave novele ZVZD-1 in podzakonskih predpisov aktivno sodelovala in zagovarjala svoja stališča in pripombe, ki pa žal v končnem besedilu pogosto niso bila upoštevana. Zbornica VZD je v letu 2014 izvedla raziskavo o upravljanju varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih v RS-Učinki nove zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu. Ta je bila predstavljena tako strokovnim delavcem, kot tudi  na svetu za Varnost in zdravje na MDDSZ. Z raziskavo so bile potrjene ugotovitve strokovne javnosti, da so nujne sistemske spremembe na področju upravljanja varnosti in zdravja v RS. Nadalje je bila Zbornica v letih 2018 in 2019 vključena tudi v delavno skupino Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je izvedla projekt Ovrednotenje sistema dejavnosti medicine dela v Sloveniji, ki je ravno pokazal na pomanjkljivost sistema VZD, ki potrebuje čimprejšnjo prenovo. V okviru projekta Ozaveščanje delavcev bistveni element promocije zdravja na delovnem mestu, ki ga je sofinanciral ZZZS  je Zbornica VZD izdelala in objavila v letih 2015 in 2016  120 Navodil za varno delo. V tem obdobju je Zbornica VZD sodelovala tudi v Projektu GZS Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci.
Veliko pozornost je Zbornica VZD pri delu v tem obdobju posvečala strokovnemu izpopolnjevanju  strokovnih delavcev varnosti  pri delu in izvajalcem medicine dela.  Poleg problematike obvladovanja tako imenovanih klasičnih tveganj v delovnem okolju se je v tem obdobju posvečalo veliko pozornosti novim in nastajajočim tveganje za varnost in zdravje pri delu.

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.