O zbornici

Naloge

Zbornica VZD opravlja naslednje naloge določene z 50. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD 50):

 • spremlja in opravlja nadzor nad delom svojih članov v skladu s svojimi pravili;
 • sprejema kodeks poklicne etike;
 • vodi evidenco članov (ZVZD 50)

Zbornica VZD ščiti in zastopa interese članov oziroma stroke, skrbi za pravilno ravnanje in ugled članov s tem, da izpolnjuje naslednje naloge določene s Statutom Zbornice varnosti in zdravja pri delu (Statut 4):

 • sodeluje pri določanju doktrine in svoje delo opravlja skladno z določeno doktrino poklicnega dela varnosti in zdravja pri delu,
 • oblikuje kodeks poklicne etike,
 • vodi register svojih članov in izdaja članske izkaznice,
 • spremlja in nadzoruje delo svojih članov v skladu s svojimi pravili in spremlja delo drugih, ki želijo delati oziroma delajo na področju varnosti in zdravja pri delu in sproža ustrezne postopke,
 • usklajuje interese svojih članov,
 • organizira in izvaja strokovne seminarje, strokovna srečanja in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja,
 • sodeluje pri oblikovanju strokovnega izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • skrbi za trajno strokovno usposabljanje in obveščanje svojih članov v skladu s svojimi pravili,
 • predlaga kandidate za izpitno komisijo za opravljanje strokovnih izpitov,
 • predlaga kandidate za člane komisije za izdajo in odvzem dovoljenj za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu,
 • predlaga kandidata za člana Sveta za varnost in zdravje pri delu Vlade RS,
 • na strokovni ravni sodeluje s Svetom za varnosti in zdravje Vlade RS,
 • zastopa interese svojih članov ter skrbi za pravno in v skladu s svojimi pravili tudi drugo pomoč svojim članom,
 • skrbi za zavarovaje svojih članov pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati v zvezi z opravljanjem dela na področju izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu,
 • določa merila za oblikovanje cen opravljanja strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • spremlja potrebe po strokovnih delavcih in nezaposlenim članom pomaga pri iskanju zaposlitve,
 • ureja disciplinsko odgovornost svojih članov v skladu s svojimi pravili,
 • spodbuja sodelovanje med člani in pomirja medsebojne spore,
 • izvaja aktivnosti za preprečevanje opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu na nedovoljen način,
 • s pristojnimi organi sodeluje pri pripravi predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva delovnega okolja in varstva pred požari,
 • usklajuje interese med različnimi strokami, ki delujejo v Zbornici VZD,
 • opravlja založniško in izdajateljsko dejavnost,
 • spodbuja kulturno in družabno dejavnost svojih članov, organizira in izvaja kulturne, športne in druge družabne prireditve in dejavnosti,
 • opravlja tudi druge naloge v skladu z zakonskimi predpisi, statutom in drugimi akti Zbornice VZD.

STATUT ZBORNICE VZD

Vsi imamo priložnost, da se pridružimo preventivnim akcijam.

Stopite v stik z nami.