Po veljavni zakonodaji mora koordinator VZD na začasnih in premičnih gradbiščih vsakih 5 let obnoviti znanje o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Na zadnjem obdobnem usposabljanju nas je predstavnik inšpektorata opozoril, da v prihodnjem letu poteče veljavnost potrdila kar 152 od 348 koordinatorjev.

Koordinator je obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat  v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu za delo. Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih 5 let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila.

Koordinatorji, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Vloga za izdajo potrdila je objavljena na spletnih straneh Inšpektorata RS za delo, in sicer na naslednji povezavi:


https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/IRSD/VZD-obrazci-in-obvezna-navodila-storitve/fb91cf8e40/obrazec-3.pdf