Zbornica VZD je v letu 2015 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pristopila k projektu “Ozaveščanje delavcev – bistveni element  promocije zdravja na delovnem mestu”. V okviru projekta je nastalo 125 navodil za varno delo, ki so na voljo brezplačno.

zvzdzzzs

Spremna beseda predsednika Zbornice VZD, gospoda Janeza Fabijana: 

Promocija zdravja na delovnem mestu mora biti usmerjena k preprečevanju tveganj za okvare zdravja delavcev in istočasno spodbujati harmonično izboljševanje fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja na sedmih poljih (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene vzgoje in varovanja zdravja) in sicer:

1. preventiva: imunizacija, presejalni testi, kontrolne meritve krvnega tlaka,ipd.;
2. preventivna zdravstvena vzgoja: vzgoja za zdrav način življenja, spodbujanje za vključevanje v preventivne dejavnosti (komunikacijski kanal mora potekati dvosmerno, kar zagotavlja izvajanje potrebnih in želenih preventivnih dejavnosti);
3. preventivno varovanje zdravja: zmanjšuje možnost, da bi se posamezniki srečali s tveganji v okolju in bi z lastnim vedenjem ogrožali svoje zdravje; preventivno varovanje zdravja olajša zdrave izbire, npr. zdrav življenjski slog, obvezna uporaba varnostnega pasu, omejevanje pitja alkohola, varnost in zdravje pri delu (urejeno – varno in zdravo delovno okolje, ozaveščenost, usposobljenost, ipd.);
4. zdravstvena vzgoja za preventivno varovanje zdravja: stimulira družbo k preventivnemu varovanju zdravja, npr. spodbujanje k uporabi varnostnega pasu v avtomobilu;
5. pozitivna zdravstvena vzgoja: njen cilj je vplivati na zdrav način življenja s pozitivnim pristopom (npr. spodbujanje k rekreaciji) ali pomoč posameznikom, skupinam ali celotni družbi v razvijanju sposobnosti in samospoštovanja, ki pogojujeta doseganje čilosti;
6. pozitivno varovanje zdravja: kontrole, pravila in zakoni, ki podpirajo zdravje in preprečujejo obolenja, npr. prepoved kajenja;
7. zdravstvena vzgoja za pozitivno varovanje zdravja: višanje zavedanja, utrjevanje podpore in meritve za pozitivno varovanje zdravja.

Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je v mnogočem enostavnejše, saj imamo opravka s skupino prebivalcev, ki jo druži veliko skupnih imenovalcev. Lažje je opredeliti ekonomski učinek promocije zdravja in oceno upravičenosti vlaganja dodatnih sredstev v izboljšanje zdravja delavcev preko kazalnikov zdravstvenega stanja delavcev, ki so dobro definirani (npr. bolniški stalež). Taka promocija zdravja mora biti vedno usmerjena v potrebe skupine delavcev, ki jim je namenjena. Iz podatkov o vzrokih bolniškega staleža v RS je razvidno, da je možno v veliki meri te vzroke odpraviti ali vsaj občutno zmanjšati. Saj gre za vzroke, ki bi jih z doslednim upoštevanjem varnostnih pravil resnično odpravili ali vsaj zmanjšali. Nezgode pri delu in izven delu so še vedno, pri slovenskih delodajalcih, ključni problem. Po drugi strani pa  je stopnja varnostne kulture med aktivnimi prebivalci dokaj na nizkem nivoju, saj je po ugotovitvah stroke varnosti in zdravja pri delu vzrok za nastanek delovnih nezgod s poškodbami pri delu v preko 90% subjektiven. Vsako leto se poškoduje med 6 in 9% aktivnih prebivalcev – poškodbe in zastrupitve na delu in poškodbe in zastrupitve izven dela.

Po podatkih Agencije EU OSHA je velika večina (92,4 %) podjetij v EU uvrščenih med mikropodjetja. Njihov pomen za evropsko gospodarstvo je izjemno velik, saj zagotavljajo 67,4 % vseh delovnih mest v Evropi. Vendar v mikropodjetjih poročajo tudi o 82 % vseh poškodb pri delu in 90 % vseh nezgod s smrtnim izidom.

Mikro in mala podjetja imajo težave pri izvajanju strokovnih nalog varnosti in zdravju pri delu, saj v veliki večini za izvajanje strokovnih nalog odvisni od zunanjega strokovnega delavca. Nenehne spremembe v svetu dela in splošno nizka varnostna kultura se rezultira v zgoraj navedenih podatkih. Posebno pozornost mikro in malim podjetjem namenja tudi strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014 do 2020.

S projektom »OZAVEŠČANJE DELAVCEV BISTVENI ELEMENT PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU« smo tudi sledili vsaj dvema ključnima ciljema EU strateškega okvira in sicer:

– Zagotoviti boljše izvrševanje zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah
– Olajšati skladnost z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, zlasti za mikro in mala podjetja

Znanje, usposobljenost oz. kompetence in dojemanje odgovornosti je temelj varnega in zdravega dela. Znano je, “varnost je v glavi”. Znatne spremembe v svetu dela zahtevajo pridobivanje novega in novega znanja, ki omogoča vzdržuje potrebne kompetence za izvajanje katerekoli naloge na ustreznem oz. konkurenčnem nivoju. Zato smo se na Zbornici VZD odločili za pomembno preventivno aktivnost, ki bosta preko ozaveščanja in podajanja konkretnih navodil za varno in zdravo delo prispevali, ki dvigu splošne varnostne kulture in s tem trajnim zmanjševanjem delovnih nezgod in nezgod izven dela.

V Zbornici Varnosti in zdravja pri delu smo prepričani, da bodo Navodila za varno in zdravo delu izdelana v sklopu projekta v pomoč pri zagotavljanju varnega in zdravega dela tako delodajalcem kot tudi delavcem.

Projekt Zbornice varnosti in zdravja pri delu ob sofinanciranju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – projekti s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev.